Tag: ofxARtoolkitPlus

openFrameworks – ofxARtoolkitPlus TEST

ofxARtoolkitPlus example oF0.8.4 OSX10.10 Xcode7.1